Wennen

|Wennen
Wennen 2020-11-16T11:38:33+01:00
Wennen

Voor u en uw kind(eren) betekent de stap naar de kinderopvang wennen aan een nieuwe situatie. Voor kleine kinderen is het vaak de eerste stap buiten de vertrouwde wereld van ouders/verzorgers en familie. We vinden het daarom belangrijk dat de wenperiode een soepele overgang kan zijn van thuis naar de opvang. We nemen daarvoor de tijd en ieder kind kan in zijn/haar eigen tempo en naar eigen behoefte wennen.

Het wennen van kinderen aan de opvang is een belangrijk aandachtspunt. Naarmate een  kind beter heeft kunnen wennen, zal het verblijf op de groep positiever verlopen. Kinderen moeten  wennen aan het feit dat hun ouders gedurende (een deel van) de dag niet aanwezig zijn. Belangrijk is dat ouders vertrouwen krijgen in de opvang en de pedagogisch medewerkers. Voor kleine kinderen is het vaak de eerste stap buiten de vertrouwde wereld van ouders/verzorgers en familie. We vinden het daarom belangrijk dat de wenperiode een soepele overgang kan zijn van thuis naar de opvang. We nemen daarvoor de tijd en ieder kind kan in zijn/haar eigen tempo en naar eigen behoefte wennen. Om dit proces positief te laten verlopen wordt de nodige tijd en aandacht besteed aan de wenperiode, zowel door de pedagogisch medewerkers als door de ouders. Ouders kunnen er dan ook niet voor kiezen om hun kind niet te laten wennen. 

Kennismakingsgesprek

Uiterlijk een maand voor de plaatsing heeft u een kennismakingsgesprek met één van de pedagogisch medewerkers van de groep waarin uw kind geplaatst wordt. U wordt hiervoor uitgenodigd door de pedagogisch medewerker. Het intakegesprek vindt plaats op de desbetreffende locatie op een rustig moment binnen het dagprogramma. De pedagogisch medewerker vertelt in dit gesprek alles over de gang van zaken binnen het kinderdagverblijf. Hoe ziet een dag op het kinderdagverblijf er uit en wat zijn de gewoontes en regels. Ook wordt aan u gevraagd te vertellen over uw kind met zijn/haar gewoontes of bijzonderheden. Bij baby’s volgen wij in overleg met u een individueel voedings- en slaapschema, dat aansluit op de situatie thuis.

Wenprocedure 

Voordat uw kind hele dagen op het kinderdagverblijf komt, gaat het eerst wennen. Bij het kinderdagverblijf wordt 2 halve dagen gewend van 9.00 tot 13.00 uur. Deze dagen worden ingepland in overleg met de ouders/verzorgers door pedagogisch medewerkers.

De ouders betalen alleen voor de exacte wentijden: 8 uur wordt extra in rekening gebracht in de maand waarin het contract start.