Veiligheid

||Veiligheid
Veiligheid 2018-03-28T14:52:56+01:00
Veilige omgeving

Risico inventarisatie
Met de invoering van de Wet kinderopvang wordt de verantwoordelijkheid voor een goede kwaliteit meer bij de kinderopvang zelf gelegd. De wet regelt dat de opvang moet bijdragen aan een gezonde ontwikkeling van uw kind. Deze wet stelt als eis dat iedere kinderopvang instelling een risico-inventarisatie met betrekking tot veiligheid en gezondheid uitvoert en zo inzicht geeft in de veiligheids- en gezondheidsrisico’s die de opvang van kinderen met zich mee brengt.

De GGD houdt toezicht op het juist uitvoeren van de risico-inventarisatie binnen de organisatie. Dit gebeurt door een jaarlijks bezoek van de GGD aan de locaties. Op de locatiepagina’s vindt u de meest recente inspectierapporten per locatie.

Meldcode
Onze medewerkers hebben een signalerende functie en hanteren de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. Deze meldcode geeft via een stappenplan aan hoe te handelen wanneer er signalen zijn die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling. Het doel van een verplichte meldcode is dat sneller en adequater gehandeld wordt en in een vroeg stadium hulp kan worden ingeschakeld.

Vier ogen principe
Een situatie waarin een groep kinderen lang alleen kan zijn met één volwassene is uit oogpunt van veiligheid niet acceptabel. Daarom is door de overheid het vier ogen principe in het leven geroepen. Met het vier ogen principe wordt bedoeld dat de medewerkers hun werkzaamheden uitsluitend kunnen verrichten wanneer zij kunnen worden gezien of gehoord door een andere volwassene. De GGD inspecteert op de juiste invoering hiervan. 
Op welke wijze wij het vier ogen principe hebben vormgegeven kunt u vinden in ons pedagogisch beleid.