Ouderbetrokkenheid

||Ouderbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid 2019-08-20T10:07:24+01:00
Samen met ouders

Contact met ouders vinden we heel belangrijk. Niet alleen het dagelijkse praatje, maar ook officieel. Zodat we uitgebreid van gedachten kunnen wisselen over alles wat met kinderopvang te maken heeft. Blosse opvang heeft twee organen waarin ouders zijn vertegenwoordigd: de Centrale Cliëntenraad (CCR) en de oudercommissies op de opvanglocaties.

De Centrale Cliëntenraad, ook wel CCR genoemd, bestaat uit vertegenwoordigers uit de oudercommissies van alle opvanglocaties van Blosse opvang. Zij behartigen de gezamenlijke belangen van ouders en kinderen op centraal niveau en adviseren het College van Bestuur. Denk hierbij aan: prijswijzigingen, pedagogisch beleid, kwaliteitsbeleid, voedingsbeleid en de klachtenregeling.

Ouders die in de CCR zitting hebben zijn afkomstig van de oudercommissies van de opvanglocaties. Deze oudercommissies hebben adviesrecht en instemmingsrecht op bepaalde wettelijke vastgestelde onderwerpen. Om de continuïteit in de besluitvorming te waarborgen en om logistieke redenen is ervoor gekozen om het adviesrecht en het instemmingsrecht te mandateren aan de CCR. In de praktijk betekent dit dat er van elke oudercommissie een lid deelneemt aan de CCR.

De oudercommissie heeft als belangrijkste taak het behartigen van de belangen van kinderen en ouders van de opvanglocatie. De oudercommissie fungeert daarbij als aanspreekpunt voor de ouders en voert regelmatig overleg met de locatiemanager van het kindercentrum. De oudercommissie heeft het recht om advies uit te brengen over bepaalde onderwerpen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het vaststellen of wijzigen van het pedagogisch werkplan van de locatie, of aangelegenheden met betrekking tot de veiligheid en gezondheid op de locatie. Verder staat de oudercommissie paraat bij het organiseren van het zomerfeest en andere activiteiten (bijv. rond Sinterklaas, Dag van de Leidster en eventuele thema-avonden). Ook wordt op – sommige locatie – een nieuwskrant verzorgd door de oudercommissie, in samenwerking met de pedagogisch medewerkers.

Om u als ouder/verzorger goed te kunnen blijven vertegenwoordigen, is het van groot belang dat elke opvanglocatie een oudercommissie heeft. Alleen dan kan vanuit de oudercommissie iemand zitting nemen in de centrale cliëntenraad. Wilt u meepraten en meedenken over onderwerpen die u als ouder/verzorger aangaan? Word lid – u bent van harte welkom!

Op de locaties waar we geen oudercommissie hebben, maken we via een andere manier gebruik om uw mening te horen, namelijk door het organiseren van ouderbijeenkomsten. Ouders/verzorgers worden hiervoor uitgenodigd, en wordt gevraagd naar uw mening.