De wereld van onderwijs en opvang verandert, SKH verandert.

||De wereld van onderwijs en opvang verandert, SKH verandert.

De wereld van onderwijs en opvang verandert, SKH verandert.

Blosse opvang en Stichting Flore vormen per 1 januari 2018 één organisatie voor opvang en onderwijs onder de naam: Blosse. Hiermee vormen wij een solide basis voor de ontwikkeling van basisscholen en kinderopvang tot kindcentra in elk dorp en elke wijk in onze regio.

Samen groeien in één kindcentrum

We handelen vanuit het belang van een optimale ontwikkeling van kinderen– de burgers van de toekomst – en streven daarbij naar een integrale voorziening in de vorm van een kindcentrum voor alle kinderen (en hun ouders) van nul tot en met twaalf jaar. Samenwerking tussen opvang en onderwijs is het fundament van een kindcentrum waar kinderen van 0-13 jaar zich optimaal kunnen ontwikkelen en samen kunnen spelen.

Op locaties van SKH wordt al enige jaren zeer intensief samengewerkt met Stichting Flore. We hebben praktisch letterlijk de deuren naar elkaar opengezet en wat betreft wet- en regelgeving zien we dat ook de politiek anticipeert door wet- en regelgeving langzaam maar zeker op ónze situatie aan te passen. De volgende logische stap in de samenwerking is dan ook om ook op bestuursniveau samen te gaan in de nieuwe organisatie Blosse.

Voordelen van deze bestuurlijke samenwerking

Nu onze organisaties, op gelijkwaardige basis, samen één worden in een nieuwe organisatie kunnen we binnen het kindcentrum de doorgaande lijn in begeleiding en contact verder borgen. Dat is beter voor kinderen, u als ouders, maar ook voor de professionals binnen het kindcentrum. Immers, indien er wordt gewerkt volgens één pedagogische visie op ontwikkeling en educatie vergroot dat rust en gevoel van veiligheid en worden kinderen in staat gesteld om hun talenten optimaal te ontwikkelen. Als collega’s biedt het meer mogelijkheden afstemming te vinden met elkaar, te leren van elkaar en waar mogelijk elkaar te helpen.

2018

Van de 27 Florescholen zullen er in het voorjaar van 2018 al 21 binnen een kindcentrum gezamenlijk opvang en onderwijs aanbieden. Elke locatie anders en ook in een andere ontwikkelfase. Maar het uitgangspunt is hetzelfde. Een optimale leef-, leer- en werkomgeving realiseren voor kinderen en volwassenen. Daar zullen we de komende jaren nog wel even mee bezig zijn. Met deze ontwikkeling realiseren wij een fundament voor een organisatievorm, het kindcentrum, dat de komende jaren gebruikt kan worden om een prachtige professionele omgeving te realiseren welke nieuwe kansen biedt voor kinderen en hun ouders en voor de betrokken professionals. Wel vanuit eigen regie, zodat op bestuurlijk en locatieniveau specifieke keuzes gemaakt kunnen worden.

De komende tijd zult u via uw eigen kindcentrum of opvanglocatie meer horen over deze ontwikkelingen. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot manager van uw opvanglocatie.

Goed om te weten is dat uw lopende overeenkomst met SKH ongewijzigd van kracht blijft.

Mede namens Adrie Groot, voorzitter College van Bestuur Stichting Flore

 

Jeanette de Jong

directeur

Blosse opvang

2017-12-05T11:54:13+01:00 05-12-2017|